19366635_1454327951291705_71457411426586
19366635_1454327951291705_71457411426586

13307314_1389723467711892_57226214980456
13307314_1389723467711892_57226214980456

คณะพยาบาลศาสตร์-10
คณะพยาบาลศาสตร์-10

19366635_1454327951291705_71457411426586
19366635_1454327951291705_71457411426586

1/3

About us

13501826_1192416117469988_39953427551933
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรได้มาตฐาน รับรองจากสภาการพยาบาล (ใบรับรอง) ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน มีแหล่งฝึกและแหล่งงานมากมาย

เปิดสอน2หลักสูตรคือ

1.หลักพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (เรียน4ปี

(สมัครเรียน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี3วิชาเอกให้ศึกษา คือ

1.วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

2.วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นักศึกษาสามารถทำงานด้านการสาธารณสุขได้อย่างหลากหลาย เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข/นักสุขาภิบาล/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย/ผู้ควบคุมระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ (สมัครเรียน)

คณะการบิน

คณะการบินได้ทุกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสายการบินชั้นนำ ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานด้านการบินได้หลากหลายรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า  (สมัครเรียน)

คณะบริหารธุรกิจ

เรียนรู้ด้านการบริหารอย่างครอบคลุม สอนโดยอาจาร์ชาวต่างประเทศ และมีอาจารย์คนไทยดูแลใกล้ชิด สอนเสริมด้านโลจิสติกส์ สอนปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม มีโปรแกรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ได้เลือกศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

1.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(สมัครเรียน)

  • Facebook App Icon
  • Google+ App Icon